Cyngor a gwybodaeth am roi’r gorau i smygu

Da iawn! Trwy glicio ar hwn rydych wedi cymryd eich cam cyntaf at fod yn ddi-fwg.

Gall rhoi’r gorau i smygu fod yn anodd – mae nicotin yn gyffur nerthol a chaethiwus – ond dyna pam rydyn ni yma, i roi i chi’r holl wybodaeth a chyngor y byddwch eu hangen i’w gwneud yn haws ffarwelio â smygu am byth.

Efallai y bydd yr ychydig wythnosau cyntaf yn anodd ond bydd pethau’n gwella, yn enwedig gyda’r cymorth y gallwch ei gael isod...

Hmq Purple Logo

Cymorth wyneb yn wyneb gyda Helpa Fi i Stopio

Mae Helpa Fi i Stopio yn wasanaeth newydd am ddim gan y GIG yng Nghymru. Mae’n cynnig cyngor un i un dros y ffôn ac wyneb yn wyneb, neu gymorth grŵp – p’un bynnag sy’n addas i chi. Gall hefyd argymell pa driniaethau amnewid nicotin, fel patsys neu gwm, sydd orau i chi, a gall eich helpu i gael y rhain oddi wrth eich meddyg teulu neu fferyllfa am ddim.

Wyddech chi? Cyfuno help gan y GIG gyda meddyginiaeth rhoi’r gorau i smygu yw’r ffordd orau o roi’r gorau iddi.

Dechreuwch ar eich taith i fod yn ddi-fwg heddiw a chysylltwch â Helpa Fi i Stopio:

Centre Bolder

Cymorth cyflym a rhwydd ar lein gyda Fi Di-fwg

Mae Fi Di-fwg yn gymuned ar-lein am ddim lle gallwch gael cyngor cyfeillgar gan bobl eraill sy’n rhoi’r gorau iddi yn ogystal ag awgrymiadau ac ysgogiad dyddiol yn syth i’ch ffrwd Facebook. Mae cynghorwyr Fi Di-fwg hefyd yno i gynnig cyngor cyflym ar lein ar unrhyw beth sy’n ymwneud â smygu neu roi’r gorau iddi.

logo-round-png

Person ifanc? Mae The Filter yma i chi

Mae The Filter Cymru yn cynnig digonedd o gyngor, sydd wedi’i anelu at bobl ifanc yn arbennig. Mae ar hyd y cyfryngau cymdeithasol ac yn cynnig cymorth unigol trwy Twitter a Facebook. Hefyd mae ganddo wefan sy’n llawn dop o ffeithiau a gwybodaeth am roi’r gorau i smygu, o faint o arian y gallwch ei arbed, i sut mae smygu’n niweidio’r amgylchedd.

Gallwch sgwrsio gyda nhw ar unrhyw un o’r dolenni isod...

punch-edit

Cynorthwyo rhywun i roi’r gorau iddi

Os ydych chi eisiau cynorthwyo ffrind neu aelod o’ch teulu, rhowch ganiad i Helpa Fi i Stopio ar 0800 085 2219 a chewch gyngor a gwybodaeth i helpu’r ddau ohonoch chi, neu anfonwch neges at Fi Di-fwg ar Facebook os yw’n well gennych sgwrsio ar lein.