Rhoi’r gorau i smygu

Nid yw’r rhan fwyaf o smygwyr eisiau smygu – a dweud y gwir, mae bron tri chwarter yn dweud eu bod nhw eisiau rhoi’r gorau iddi. Mae’n gallu bod yn anodd rhoi’r gorau i smygu. Cyffur grymus a chaethiwus yw nicotin, felly bydd arnoch angen rhywfaint o rym ewyllys.

Mae llawer o bobl yn cael yr ychydig wythnosau cyntaf yn anodd, ac weithiau mae’n gallu bod yn frwydr hir. Ond bydd pethau’n gwella.

Ble i gael mwy o gymorth

ssw

Hŷn na 25 oed?

Mae Dim Smygu Cymru’n wasanaeth di-dâl gan y GIG i helpu pobl i roi’r gorau i smygu.

Rydych chi bedair gwaith yn fwy tebygol o lwyddo i roi’r gorau iddi am byth os cewch gymorth trwy raglen fel Dim Smygu Cymru.

Mae’n cynnig cyngor un i un neu sesiynau grŵp yn ogystal â gallu rhoi cyngor ar ba feddyginiaethau a therapïau amnewid nicotin fydd yn eich helpu ac yn gwneud rhoi’r gorau i smygu ychydig bach yn haws.


logo-round-png

Iau na 25 oed?

Gall ein gwasanaeth i bobl ifanc, The Filter, gynnig cyngor trwy neges destun, Whatsapp, Twitter a Snapchat.

Testun neu Whatsapp: 07453 665220

Twitter: @TheFilterWales

Snapchat: +TheFilterWales


Cynorthwyo rhywun i roi’r gorau i smygu?

punch-edit

Os ydych chi’n weithiwr proffesiynol ac eisiau dysgu mwy am helpu pobl i roi’r gorau i smygu, efallai y bydd gennych ddiddordeb yn ein cyrsiau hyfforddiant.

Os ydych chi eisiau cynorthwyo ffrind neu aelod o’ch teulu, ffoniwch Dim Smygu Cymru ar 08000 852219 a byddan nhw’n gallu rhoi cymorth i chi’ch dau.

Ein hawgrymiadau defnyddiol ar gyfer rhoi’r gorau iddi

  1. Cofiwch eich rhesymau - Mae gan bawb ei resymau ei hun dros roi’r gorau iddi – boed er mwyn eich teulu, i wella’ch iechyd, i arbed arian. Ysgrifennwch eich rhesymau i lawr fel y gallwch edrych arnynt pan fydd pethau’n mynd yn anodd
  2. Dewiswch ddyddiad - Bydd gosod dyddiad i roi’r gorau iddi ymlaen llaw yn gallu’ch helpu i’ch paratoi’ch hun. Mae llawer o bobl yn dewis dyddiad arwyddocaol fel 1af Ionawr, neu eu pen-blwydd, ond mae unrhyw ddyddiad yn iawn. Nodwch ef yn eich dyddiadur a dechreuwch feddwl amdano fel diwrnod cadarnhaol i wneud newid
  3. Cynnwys eich cyfeillion a’ch teulu - Gall fod yn haws rhoi’r gorau iddi ar y cyd gyda chyfaill neu aelod o’ch teulu. Ni fyddwch yn dod i gysylltiad â mwg pan fyddwch chi’n ei weld, a byddwch yn gallu cefnogi’ch gilydd wrth geisio rhoi’r gorau iddi.
  4. Cynlluniwch ar gyfer temtasiwn - Ydych chi fel arfer yn smygu'r peth cyntaf yn y bore, gyda’ch coffi am 11, neu gyda pheint? Am yr ychydig wythnosau cyntaf gall fod o gymorth osgoi rhai ‘sbardunau’ penodol yn eich bywyd i’w gwneud yn haws gwrthsefyll y temtasiwn i smygu
  5. Cael hyd i rywbeth i’w wneud - Dim ond rhyw 3 munud mae’r ysfa i smygu’n para fel arfer, felly gwnewch yn siŵr bod gennych rywbeth i’w wneud os ydych chi’n teimlo ysfa am sigarét. Gall fod yn rhywbeth fel gwm cnoi, gwau neu fyrbryd iach
  6. Delio â phryderon ynghylch magu pwysau - Mae’n wir fod rhai pobl yn magu pwysau pan fônt yn rhoi’r gorau i smygu. Mae nicotin yn newid yr archwaeth a’r fetabolaeth (y ffordd mae’r corff yn defnyddio egni). Mae yna ffyrdd o osgoi magu pwysau, serch hynny, fel newid eich diet neu fanteisio ar eich ysgyfaint iachach trwy wneud mwy o ymarfer corff
  7. Cael cymorth - Mae yna ddigon o leoedd i gael cymorth a chefnogaeth. Bydd eich meddyg teulu neu fferyllfa leol yn gallu rhoi cymorth a chyngor. Os ydych chi’n iau na 25 oed, gallwch gysylltu â’n gwasanaeth i bobl ifanc, The Filter, ac os ydych chi’n hŷn na 25 oed, mae Dim Smygu Cymru yn cynnal sesiynau cymorth rheolaidd i roi’r gorau i smygu ledled y wlad
  8. Cael gafael ar Therapi Amnewid Nicotin am ddim - Mae Therapi Amnewid Nicotin, fel patsys neu gwm nicotin, ar gael am ddim ar bresgripsiwn gan eich meddyg teulu ac o rai fferyllfeydd. Gall defnyddio Therapi Amnewid Nicotin helpu i leddfu’r ysfa gynnar, a’ch helpu gyda’ch ymgais i roi’r gorau iddi
  9. Gosod disgwyliadau realistig i chi’ch hun - Ni ddywedodd neb erioed ei bod yn hawdd rhoi’r gorau i smygu. Bydd yn cymryd grym ewyllys a bydd yn her. Nid yw hyn yn rheswm dros beidio â rhoi cynnig arni. Cofiwch longyfarch eich hun a theimlo’n falch o bob awr ddi-fwg a phob diwrnod di-fwg. Cyn bo hir byddwch chi’n dathlu misoedd a blynyddoedd di-fwg. Dychmygwch pa mor wych bydd hynny’n teimlo!