Cynhyrchion gwresogi nid llosgi

Y cynnyrch gwresogi nid llosgi cyntaf ar y farchnad yn y Deyrnas Unedig oedd Ploom, y dechreuodd Japan Tobacco International (JTI) ei werthu yn 2014. Dechreuodd Phillip Morris International (PMI) werthu ei gynnyrch gwresogi nid llosgi, IQOS, yn y Deyrnas Unedig tua diwedd 2016. Mae cwmnïau tybaco trawswladol eraill hefyd wedi datblygu dyfeisiau gwresogi nid llosgi, megis British American Tobacco (BAT) sydd â Glo ac iFuse yn ei bortffolio, er nad yw’r rhain wedi cael eu lansio’n swyddogol eto yn y Deyrnas Unedig. Er bod dyfeisiau eraill ar y farchnad yn y Deyrnas Unedig sy’n gallu  anweddu dail tybaco, nad ydynt yn cael eu cynhyrchu gan y cwmnïau tybaco trawswladol, nid ymddengys eu bod yn cael eu defnyddio’n helaeth ar hyn o bryd.

Tobacco 19997 1280 Banner 2

Beth yw cynnyrch gwresogi nid llosgi?

Mae cynhyrchion gwresogi nid llosgi’n defnyddio tybaco cywasgedig ar ffurf ‘mini-sigarét’ mewn anweddydd. Yn wahanol i sigaréts electronig, sy’n anweddu nicotin sydd wedi’i ddal mewn hylif, mae dyfais gwresogi nid llosgi’n gwresogi ac anweddu tybaco go iawn, gan olygu bod yn rhaid eu hystyried yn gynhyrchion tybaco. Yn wahanol i sigaréts arferol, fodd bynnag, nid yw’r tybaco’n cael ei losgi.

Pa mor gyffredin yw cynhyrchion gwresogi nid llosgi?

Mae gwerthiannau cynhyrchion gwresogi nid llosgi’n sylweddol ac yn cynyddu’n gyflym yn Japan, a nhw yw 5.5% o’r farchnad sigaréts yno, yn ôl yr amcangyfrifon mwyaf diweddar. Ar hyn o bryd yn y Deyrnas Unedig, fodd bynnag, nid oes llawer o wybodaeth am gynhyrchion gwresogi nid llosgi na defnydd ohonyn nhw. Yn ôl arolwg YouGov yn 2017 ar ran ASH, dim ond 11% o sampl o oedolion ym Mhrydain oedd wedi clywed am ddyfeisiau gwresogi nid llosgi, a chanfu’r Smoking Toolkit Study (STS)2 ddiweddaraf mai bach iawn oedd y defnydd o gynhyrchion gwresogi nid llosgi ymysg ei sampl (<1% o bobl oedd wedi smygu yn y flwyddyn flaenorol). Mae hyn yn debyg o newid yn y dyfodol wrth i’r dyfeisiau hyn ddod yn fwy cyffredin yn y farchnad.

Cigarette 1178541 1599X1066

Canlyniadau defnyddio cynhyrchion gwresogi nid llosgi

O gofio bod llawer o’r niwed sy’n cael ei achosi gan smygu’n ganlyniad i sgil gynhyrchion llosgi tybaco, mae’n bosibl y profir bod cynhyrchion gwresogi nid llosgi yn llai niweidiol na thybaco sy’n cael ei smygu, gan nad oes ganddyn nhw’r elfen hon o losgi. Ar hyn o bryd, fodd bynnag, nid oes digon o dystiolaeth i ddod i’r casgliad hwn. Mae bron yr holl waith ymchwil ar wresogi nid llosgi sy’n bodoli ar hyn o bryd wedi cael ei gyflawni gan y diwydiant tybaco. Oherwydd hanes hir camddefnydd a thwyll gan y diwydiant tybaco o ran tystiolaeth wyddonol a meddygol, bydd angen i Lywodraeth y Deyrnas Unedig gael cyngor arbenigol ar y dystiolaeth sy’n dod i’r amlwg am gynhyrchion gwresogi nid llosgi a chynhyrchion tybaco newydd eraill. Mae llawer yn y gymuned iechyd cyhoeddus yn galw ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig i sefydlu pwyllgor arbenigol annibynnol i edrych nid yn unig ar wenwyndra dyfeisiau gwresogi nid llosgi o gymharu â sigaréts tybaco confensiynol, ond hefyd effeithiau ehangach cynhyrchion gwresogi nid llosgi ar iechyd ac effeithiau cymdeithasol cysylltiedig. Er enghraifft, a ydyn nhw’n borth i smygu tybaco ymysg pobl nad ydyn nhw’n smygu? A/neu a ydyn nhw’n ail-normaleiddio smygu fel gweithgaredd? Mae angen rhagor o ymchwil annibynnol i roi atebion i’r cwestiynau hyn.

1 Cynhaliwyd yr arolwg ar lein gan YouGov i ASH; cyfanswm y sampl oedd 12,696 o oedolion. Gwnaethpwyd y gwaith maes rhwng 16 Chwefror 2017 ac 19 Mawrth 2017. Mae’r ffigurau wedi cael eu pwysoli ac maent yn gynrychiadol o holl oedolion Prydain (18+ oed). Rhannwyd y sampl yn ei hanner, a gofynnwyd i hanner am eu hymwybyddiaeth o ‘wresogi nid llosgi’ fel categori.

2 Mae pob ton fisol yn cynnwys sampl newydd o oddeutu 1,800 o ymatebwyr a gofynnir cwestiynau manwl i oddeutu 500 o ymatebwyr sy’n dweud eu bod wedi smygu yn ystod y flwyddyn flaenorol.