Busnesau di-fwg

Yn ogystal â’r effeithiau niweidiol ar iechyd gweithwyr, cydnabyddir gan lawer bod smygu’n cael effaith niweidiol ar gynhyrchiant busnesau ac ar economi ehangach Cymru.

pound-414418 1280-1-banner

Y gost economaidd i fusnesau

Datgelodd ymchwil a wnaethom yn 2012 fod smygu’n costio £88.4 miliwn i fusnesau Cymru bob blwyddyn, ar amcangyfrif, gan roi mwy o bwysau ar gwmnïau oedd eisoes yn brin o arian.

Mae’r ffigur hwn yn cynnwys colli cynhyrchiant oherwydd seibiannau smygu; colli aelodau o’r gweithlu oherwydd absenoldeb salwch gormodol o ganlyniad i glefydau cysylltiedig â smygu; a difrod i safleoedd oherwydd tanau cysylltiedig â smygu. Mae’r holl bethau hyn yn cael effaith sylweddol ar fusnesau yng Nghymru. Amcangyfrifir bod seibiannau smygu yn unig yn costio £39.5 miliwn y flwyddyn i fusnesau yng Nghymru.

Daw enghraifft ddiweddar o Fforwm Canolfannau Cyswllt Cymru, a gyhoeddodd fod absenoldeb salwch cysylltiedig â smygu yn costio £1.6 miliwn y flwyddyn i’w sector yng Nghymru a bod gan y sector ganran uwch o smygwyr (30%) na’r gymdeithas yn gyfan (19.2%). Mae’r diwydiant canolfannau cyswllt yng Nghymru’n cyflogi 30,000 o bobl; mae hyn yn golygu bod ynddo 9,000 o smygwyr.

smoking-44467 1280

Pam bod yn ddi-fwg?

Mae gwneud busnes yn ddi-fwg a chynorthwyo’r staff i roi’r gorau i smygu am byth yn cynnig nifer o fuddion ariannol a buddion iechyd i bawb.

  • Lleihau’r amser a gollir oherwydd seibiannau smygu
  • Lleihau absenoldeb oherwydd salwch
  • Lleihau risgiau a chostau tanau cysylltiedig â smygu
  • Gwella iechyd cyffredinol y gweithwyr
  • Lleihau llygredd aer mewn mynedfeydd a’u cyffiniau

Ein cymorth i fusnesau

Rydym yn cynnig amrywiaeth o hyfforddiant achrededig i fusnesau, fel addysgu arweinwyr o blith y gweithwyr i helpu eu cydweithwyr i roi’r gorau i smygu. Rydym hefyd yn cynnig 6 wythnos o sesiynau cefnogi mewn unrhyw weithle lle mae grŵp o weithwyr eisiau rhoi’r gorau i smygu. Bydd hyn yn cynnwys sesiynau a chymorth cyn ac ar ôl rhoi’r gorau iddi.