Gatiau ysgol di-fwg

Mae gatiau ysgol yn fan allweddol sydd wedi’u nodi fel man lle mae pobl ifanc yn ymgynnull bob dydd, lle mae’r oedolion o’u cwmpas yn dylanwadu arnyn nhw a lle mae smygu’n effeithio arnyn nhw.

Smokefree School Gates Map May 2017

Mae ymchwil wedi canfod bod plant sy’n dod i gysylltiad â smygu’n sylweddol mwy tebygol o ddechrau smygu eu hunain1. Mae plant sydd â dau riant sy’n smygu deirgwaith yn fwy tebygol o ddechrau smygu. Canfuwyd hefyd bod plant sydd ag un rhiant sy’n smygu 70% yn fwy tebygol o ddechrau smygu. Gwyddys bod dau draean o’r smygwyr sy’n oedolion yn awr wedi dechrau smygu cyn eu bod yn 18 oed2. Fel gyda’n hymgyrch hynod lwyddiannus dros feysydd chwarae di-fwg, mae gatiau ysgol di-fwg yn golygu gwaharddiad gwirfoddol ar y cyd ag arwyddion ac ymgyrch ymwybyddiaeth ymysg y cyhoedd. Wrecsam yw’r Awdurdod Lleol cyntaf yng Nghymru i weithredu’r gwaharddiad gydag arwyddion a ddarparwyd gennym ni.

Cefnogaeth

Gwyddom o bolau piniwn fod yna lawer o gefnogaeth gan y cyhoedd i fannau di-fwg yng Nghymru. Mae gennym ni gysylltiadau da gyda chynrychiolwyr iechyd y cyhoedd mewn gwledydd eraill sydd wedi bod wrthi’n ymgyrchu dros fannau di-fwg a’u datblygu.

Gan weithio gydag awdurdodau lleol rydym ni’n datblygu rhagor o bolisïau di-fwg a fydd yn gwarchod pobl ifanc rhag effeithiau niweidiol mwg ail-law. Mae tystiolaeth glir hefyd bod gweld oedolion yn smygu’n dylanwadu ar bobl ifanc.

  • Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgyrchu dros gatiau ysgol di-fwg yn eich ardal chi, mae croeso ichi gysylltu â ni
Wrexham Gate Png
Lansio gatiau'r ysgol di-fwg Wrecsam

Gweithrediad

Rydym wedi dylunio pecyn cymorth ar gyfer ysgolion i gefnogi nhw wrth iddynt cyflwyno gatiau di-fwg yn eu sefydliad. 

Mae’r pecyn cymorth yn cynnwys:

  • Arwyddion
  • Lythyrau i warchodwyr / rhieni
  • Templed polisi
  • Cynlluniau gwersi

Cyfeiriadau

1 Leonardi-Bee J, Jere ML, Britton J. Exposure to parental and sibling smoking and the risk of smoking uptake in childhood and adolescence: a systematic review and meta-analysis. 2011

2 Young People and Smoking. ASH England. July 2014