Prifysgolion di-fwg

Mae campysau prifysgolion ledled y wlad yn ganolfannau i bobl ifanc ddysgu a chymdeithasu ac yn darparu swyddi i filoedd o aelodau o staff. Trwy ein menter prifysgolion di-fwg rydym yn annog prifysgolion ledled Cymru i wneud eu campysau’n ddi-fwg. Bydd hyn yn gwella iechyd y staff a’r myfyrwyr ac yn lleihau sbwriel sy’n gysylltiedig â smygu.

university-pillar-1229217-1279x909

Er bod cyfraddau smygu cyffredinol yn gostwng yng Nghymru, mae cyfradd smygu ymysg pobl ifanc rhwng 16 a 24 oed yn dal i fod yn uchel. Dau trydedd o smygwyr yn dechrau cyn troi 181, a bron 40% yn dechrau smygu yn aml cyn 162. Mae’n hanfodol atal pobl ifanc rhag dechrau smygu er mwyn sicrhau y bydd cyfraddau smygu’n dal i ostwng. 

Beth ydyn ni’n galw amdano?

 1. Gwneud pob man yn yr awyr agored ar gampysau’n gwbl ddi-fwg
 2. Rhoi terfyn ar bob math o werthu a hyrwyddo tybaco ar gampysau
 3. Rhoi terfyn ar bob math o drefniadau ariannol uniongyrchol neu anuniongyrchol gyda chwmnïau tybaco
 4. Darparu cymorth i’r staff a’r myfyrwyr roi’r gorau i smygu

Lle pob sefydliad yw penderfynu a fydd yn gwahardd neu’n caniatáu defnyddio sigaréts electronig ar ei safle. Gall y 5 cwestiwn hyn eich helpu i benderfynu a fyddwch yn gwahardd neu’n caniatáu defnyddio sigaréts electronig ar eich safle.

Pam mynd yn ddi-fwg?

 • Mae’r staff a’r myfyrwyr yn cael eu cynorthwyo i fyw mewn ffordd iach a bydd amgylchedd y brifysgol yn iachach i bawb – gan fodloni meini prawf fframwaith arfaethedig Llywodraeth Cymru ar gyfer Prifysgolion Iach (AU/AB) ar gamddefnyddio sylweddau
 • Sbwriel – caiff costau glanhau gwastraff eu lleihau
 • Mae’n bosibl y bydd pobl sy’n smygu ar hyn o bryd yn cael eu hysgogi i roi’r gorau iddi a bydd llawer o rai eraill yn peidio â dechrau smygu o ganlyniad uniongyrchol i’r polisi di-fwg

Sut i roi campysau di-fwg ar waith

Mae’n cynnwys:

 • Pam y dylem ni wneud campysau’n ddi-dybaco – a sut i’w wneud
 • Ffeithiau am dybaco
 • Elfennau polisi di-dybaco
 • Buddion
 • Canllaw cam wrth gam i ddatblygu a gweithredu polisi
 • Enghreifftiau o bolisïau effeithiol
 • Cwestiynau cyffredin a chwalu mythau

Mae’r canllaw hwn wedi cael ei addasu o ganllaw tebyg gan ASH Australia a ddefnyddiwyd fel model ar gyfer canllawiau Canadaidd a rhyngwladol.

Cysylltwch ni os hoffech gael gwybod mwy am roi prifysgolion di-fwg ar waith.

Astudiaethau achos

UDA

Iwerddon

Cyfeiriadau

1  Robinson S and Bugler C (2010). Smoking and drinking among adults, 2008. General Lifestyle Survey 2008. ONS.

2 Office for National Statistics (2013). General Lifestyle Survey Overview: A report on the 2011 General Lifestyle Survey.