Smygu yn ystod beichiogrwydd

Pregnant 244662 1920 Banner

Mae smygu yn ystod beichiogrwydd yn creu risg niwed sylweddol i iechyd y fam a’r baban fel ei gilydd. Bob tro mae’r fam yn smygu sigarét mae’n anadlu carbon monocsid (CO) i mewn, sy’n golygu bod llai o ocsigen yn mynd i’r brych a hefyd yn achosi niwed i’r baban1.

Mae smygu’n achosi problemau tymor byr a thymor hir i blant heb eu geni a phlant, o enedigaeth cynamserol i risg uwch o gamesgor, marw-enedigaeth neu marwolaeth sydyn babanod2:

Short And Long Term Pregnancy Problems June 2017 Cym

Er bod menywod yn fwy tebygol o geisio rhoi’r gorau i smygu pan fônt yn feichiog3, bydd 16% o fenywod beichiog yng Nghymru sy’n smygu yn parhau i wneud hynny drwy gydol eu beichiogrwydd4. Mae 11,864 o fabanod heb eu geni yng Nghymru’n cael eu rhoi mewn perygl niwed gan dybaco bob blwyddyn.

Pregnancy Table Redone2016 Cym

Yn 2017 wnaeth y Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru cyhoeddi dangosyddion gwyliadwriaeth beichiogrwydd newydd yn cyflwyno data am eneigaethau yn y cyfnod Ebrill 1 2015 – Mawrth 31 2016.

Mae’r tabl isod yn dangos y canran o fenywod sy’n smygu yn ystod beichiogrwydd gan Bwrdd Iechyd:

Pregnancy Table 2017 June

Dod i gysylltiad â mwg ail-law: cyn ac ar ôl yr enedigaeth

Gall rhai menywod ddod i gysylltiad â mwg ail-law trwy gyfaill neu aelod o’r teulu. Gall hyn achosi risgiau sylweddol i iechyd ar ôl i blentyn gael ei eni gan gynnwys problemau resbiradol fel asthma, namau geni fel gwefus hollt a phroblemau clyw fel clust ludiog.

Mae mwg ail-law mewn man caeedig fel y cartref neu gar yn arbennig o niweidiol i blant iau sy’n methu dianc o’r amgylchedd myglyd.

Welsh Choose Smokefree

Cymorth â rhoi’r gorau i smygu i fenywod beichiog

Mae ein prosiect peidiad wynebu’r cyhoedd Dewiswch fod yn Di-fwg yn cael adran efo llawer o gymorth a gwybodaeth am famau-i-fod fel rhan o ein hymgyrch Babi a Fi Di-fwg.

Nod prosiect Models of Access to Maternal Smoking Cessation Support (MAMSS), a gynhaliwyd yng Nghymru, yw gwerthuso pa mor dda mae rhaglenni rhoi’r gorau i smygu’n cael eu cyflenwi i fenywod beichiog. Nod y cynllun yw codi cyfran y menywod beichiog sy’n manteisio ar wasanaethau rhoi’r gorau i smygu5.

Gwybodaeth Arall


Cyfeiriadau

1Carbon monoxide, smoking and your baby

2NHS - Pregnancy and your baby

3Smoking cessation during pregnancy – A clinician’s guide to help pregnant women quit smoking. American College of Obstetricians and Gynaecologists. 2011

4Tobacco and Health in Wales – Public Health Wales NHS Trust / Welsh Government. Mehefin 2012

5MAMSS: Models for Access to Maternal Smoking cessation Support