Hyfforddiant wedi'i deilwra

O weithdai hanner diwrnod ar sigaréts electronig, shisha a thybaco anghyfreithlon i ddiwrnod llawn ar atal smygu ar gyfer pobl ifanc a helpu pobl i roi’r gorau iddi, byddwn yn llunio pecyn i ddiwallu’ch anghenion chi ac anghenion eich sefydliad. Byddwn yn gweithio gyda chi i sicrhau bod yr hyfforddiant wedi’i anelu at y lefel iawn a’r gynulleidfa iawn, ac yn gwneud yn siŵr bod pawb yn gadael gyda’r wybodaeth, sgiliau a hyder mae eu hangen i fynd i’r afael â smygu a defnyddio tybaco.

Roedd arddull yr holl sesiynau a’r ffordd o’u cyflenwi’n gytbwys iawn ac yn llawn gwybodaeth. Roedd yr hyfforddwyr yn dda iawn, campus! Byddaf i’n bendant yn defnyddio’r hyn a ddysgais yn y dyfodol.

Cydgysylltydd Prosiect, Cymdeithas Integreiddio Somaliaid
Img 2557

Adnabod anghenion

Rydym yn sicrhau ein bod yn deall amcanion unigryw eich sefydliad o ran hyfforddiant trwy gyflawni asesiad cynhwysfawr o’r anghenion o ran hyfforddiant, er mwyn cyflawni’r canlyniadau yr ydych eu heisiau.

Llunio

Rydym yn llunio pecynnau hyfforddiant wedi’u teilwra, gan gymryd i ystyriaeth lefel gwybodaeth a phrofiad y bobl sy’n cymryd rhan, nodau a negeseuon allweddol eich sefydliad, ac ystyriaethau cyllidebol.

Cyflenwi

Gan ddarparu hyfforddwyr cymwysedig a phrofiadol, rydym yn cyflenwi gweithdai a hyfforddiant rhyngweithiol sy’n ennyn diddordeb, gan sicrhau bod y bobl sy’n cymryd rhan yn meithrin sgiliau newydd ac yn cael eu hysgogi i roi’r dysgu ar waith.

Gwerthuso

Mae gennym ymrwymiad i werthuso yn ogystal â phroses drylwyr i werthuso’r hyfforddiant yn erbyn yr amcanion cytunedig a’r canlyniadau arfaethedig. Byddwn hefyd yn cyflwyno adroddiad ar yr effaith mae ein hyfforddiant wedi’i chael yn eich sefydliad.

Roedd y diwrnod yn addysgiadol iawn, yn enwedig am yr effeithiau y gall smygu eu cael. Dwi wedi dysgu llawer am smygu a’i effeithiau heddiw.

Gweithiwr Cymorth, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Powys

Gall cynnwys y cwrs gynnwys:

Atal a rhoi'r gorau iddi

 • Syniadau ar gyfer cynnwys pobl ifanc mewn gwaith atal smygu
 • Beth yw canlyniadau smygu i iechyd?
 • Buddion rhoi’r gorau i smygu
 • Caethiwed
 • Ysgogiad
 • Symptomau diddyfnu a strategaethau ymdopi
 • Proses rhoi’r gorau i smygu
 • Defnyddio monitor carbon monocsid
 • Sut i gefnogi ymgais i roi’r gorau iddi mewn modd priodol
 • Cyfeirio at wasanaethau rhoi’r gorau i smygu
 • Llunio cynllun rhoi’r gorau i smygu

  Specialist

  • Sigaréts electronig
  • Shisha
  • Tybaco anghyfreithlon
  • Ysbytai di-fwg
  • Prifysgolion di-fwg

  Cymeradwyaeth

  Gwybodaeth berthnasol a gyflwynwyd yn dda. Dwi’n teimlo’n fwy hyderus wrth gynnig gwaith un i un a sesiynau ABCh mewn ysgolion.

  Nyrs ysgol, Ceredigion
  Ashwales Rwcmd 166

  Request bespoke training