I nodi Diwrnod Dim Smygu (dydd Mercher, 8 Mawrth), mae ysgolion cynradd ledled Caerdydd a’r Fro wedi lansio menter i wneud eu gatiau’n fannau di-fwg.

Lansiodd Ysgol Gynradd Parc Jenner yn y Barri y fenter yn swyddogol heddiw (dydd Mercher, 8 Mawrth), a bydd yr holl ysgolion cynradd yn y ddwy sir yn gwneud yr un peth. Caerdydd a’r Fro yw’r 10fed a’r 11eg awdurdod lleol i ymuno ag ymgyrch ASH Cymru i wneud gatiau’r holl ysgolion cynradd yng Nghymru’n fannau di-fwg.

Generic Sign

I gefnogi’r lansiad, creodd disgyblion o’r ysgol waith celf a fideos ynghylch pam mae gatiau ysgol di-fwg mor bwysig iddyn nhw. Hefyd dadorchuddiwyd placiau arbennig o gwmpas y gatiau i roi gwybod i rieni am y gwaharddiad gwirfoddol.

Mae ymchwil yn dangos bod pobl ifanc yn dod o dan ddylanwad mawr gan bobl eraill yn smygu o’u cwmpas. Mae’r rheiny sydd â rhiant sy’n smygu 70% yn fwy tebygol o ddechrau smygu eu hunain.

Mae mannau di-fwg hefyd yn gwarchod rhag mwg ail-law ac ar yr un pryd yn ‘dadnormaleiddio’r arfer marwol. Mae bron hanner y smygwyr hirdymor yn dechrau smygu cyn gadael yr ysgol uwchradd ac ymysg plant sy’n rhoi cynnig ar smygu, mae rhyw draean yn dod yn smygwyr rheolaidd cyn pen 3 blynedd.

Mae Diwrnod Dim Smygu, sydd erbyn hyn yn 34 oed, yn annog smygwyr ledled y wlad i roi’r gorau i’r arfer am y diwrnod. Nod y thema eleni – “Ready, Steady, Stop” – yw ysbrydoli pobl a hoffai roi’r gorau iddi i baratoi i Ddiwrnod Dim Smygu fod y diwrnod cyntaf ar eu taith i fod yn ddi-fwg.

Img 2061

Dywedodd Cydgysylltydd Ysgolion Iach Ysgol Gynradd Parc Jenner, Nicola Stanley, “Mae plant oedran cynradd yn dal i ddatblygu ac felly’n hawdd dylanwadu arnyn nhw. Am y rheswm hwn, rydyn ni’n buddsoddi i’w haddysgu am ffactorau a all effeithio ar eu hiechyd a’u lles.

“Mae’r plant yn deall bod smygu’n gaethiwus ac yn ddrud, ac y gallai gael effaith ar eu hiechyd yn ddiweddarach yn eu bywydau. Rydyn ni eisiau iddyn nhw gofio’r neges hon wrth iddyn nhw gyrraedd eu harddegau.”

Meddai Prif Weithredwr ASH Cymru, Suzanne Cass: “Mae smygu tybaco – cyffur caethiwus a marwol – mewn mannau sydd wedi’u creu’n benodol i’n pobl ifanc yn rhoi iddyn nhw neges hollol anghywir mai gweithred bob dydd ddiniwed yw hon. Gwyddom fod plant a phobl ifanc yn copïo’r hyn sy’n digwydd o’u cwmpas ac mae hynny’n cynnwys gweld oedolion yn smygu. Mae’n hanfodol inni osod esiamplau cadarnhaol lle bynnag y gallwn – dydyn ni ddim eisiau i’r genhedlaeth nesaf fod yn gwsmeriaid newydd i’r diwydiant tybaco.

“Mae gan bobl ifanc hawl i gael addysg, i chwarae ac i gyfarfod â’u ffrindiau mewn amgylchedd glân a di-fwg. Mae gwahardd smygu ar feysydd chwarae ac yn awr wrth gatiau ysgol yn gam enfawr i’r cyfeiriad iawn.”