166 H65 A8100 Mission Photographic Edit

Mae ein prosiect rhoi’r gorau i smygu unigryw i bobl ifanc, The Filter, yn dod i ben ar ddiwedd y mis ar ôl mwy na 5 mlynedd.

Fe’i lansiwyd yn wreiddiol yn 2012 fel gwasanaeth gwybodaeth a chyngor a ariannwyd am 3 blynedd gan y Gronfa Loteri Fawr. Ers hynny mae The Filter wedi gweithio gyda mwy na 6,000 o bobl ifanc wyneb yn wyneb ac wedi cyrraedd mwy na 100,000 ar lein.

Mae’r prosiect, a gafodd arian am 2 flynedd arall gan Lywodraeth Cymru, hefyd wedi hyfforddi mwy nag 800 o weithwyr proffesiynol ac wedi helpu 300 o bobl ifanc i roi’r gorau i smygu neu smygu llawer llai.

Logo Jpg

Gan mai hwn yw’r unig wasanaeth penodol yng Nghymru sy’n cynorthwyo pobl ifanc i roi’r gorau i smygu rydym yn drist i weld y prosiect, sydd wedi newid bywydau, yn dod i ben. 

Ers ei ddechrau pan oedd 11% o fechgyn ac 16% o ferched 15 ac 16 oed yn smygu o leiaf unwaith yr wythnos yng Nghymru, rydym yn awr mewn sefyllfa lle mae canran is nag erioed o’r blaen yn y grŵp oedran hwn yn smygu’n rheolaidd, sef 8% o fechgyn a 9% o ferched.

Fodd bynnag, rhaid inni beidio ag anghofio bod cyfraddau smygu ymysg yr oedolion ‘lleiaf difreintiedig’ yng Nghymru yn 9%, o gymharu â 28% ymysg y rhai ‘mwyaf difreintiedig’ – sef gwahaniaeth o 19% ac 1% o gynnydd ers y llynedd. Rhaid i’r bobl ifanc yr ydym wedi bod yn gweithio gyda nhw – sydd fel arfer o’r rhannau o Gymru sy’n llai datblygedig yn economaidd – beidio â chael eu gadael ar ôl a dod yn rhan o’r ystadegau hyn yn y dyfodol.

Bydd gwefan The Filter yn dal i fod yn ffynhonnell gwybodaeth a chyngor ond ni fydd ei sianelau cyfryngau cymdeithasol yn cael eu defnyddio ar ôl dydd Iau 29 Mawrth.

Hoffem achub ar y cyfle hwn i ddiolch i’r holl bobl ifanc, gweithwyr proffesiynol ac yn bwysicaf oll ein staff ymroddedig, heddiw ac yn y gorffennol, sydd wedi gwneud llwyddiant The Filter yn bosibl.

  • the filter,
  • young people,
  • quit smoking,
  • the filter wales,
  • cessation,
  • youth,
  • health inequalities