Ynghylch

Edit Img 1567

Pwy ydyn ni

Ni yw’r prif sefydliad sy’n gweithio dros Gymru ddi-fwg.

Cenhadaeth

Ein cenhadaeth yw sicrhau Cymru ddi-fwg trwy weithio dros bolisi cryf ar reoli tybaco. Rydym yn gweithio i godi ymwybyddiaeth o effeithiau smygu ar iechyd a’i effeithiau cymdeithasol ac economaidd trwy weithio gyda chymunedau, pobl ifanc a phartneriaid ledled Cymru.

Rydym yn gweithio ar brosiectau, ymgyrchoedd a pholisïau er mwyn sicrhau bod y problemau iechyd sy’n gysylltiedig â smygu a defnyddio tybaco yn cael eu lleihau a’u dileu yn y pen draw.

Ein prif weithgareddau

  • Rydym yn cyfleu’r materion sy’n ymwneud â smygu a defnyddio tybaco yng Nghymru
  • Rydym yn meithrin rhwydweithiau effeithiol o bartïon â buddiant sy’n gweithio ym maes rheoli tybaco yng Nghymru
  • Rydym yn darparu cymorth ac eiriolaeth i unigolion a phrosiectau ym maes rheoli tybaco, ac i’r rheiny nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol ym mholisïau neu arferion iechyd cyhoeddus
  • Rydym yn lobïo dros fesurau iechyd cyhoeddus i warchod iechyd pawb yng Nghymru rhag y niwed a achosir gan smygu a thybaco
  • Rydym yn ymchwilio ac yn datblygu polisïau a phrosiectau ym meysydd smygu a rheoli tybaco

Rydym yn brofiadol ac yn wybodus am faterion yn ymwneud â rheoli tybaco a smygu, ac rydym yn fwy na bodlon rhannu ein profiad ag eraill. Rydym yn ymwneud ag amrywiaeth fawr o weithgareddau gan gynnwys cydgysylltu rhwydweithiau proffesiynol i ddwyn ynghyd bobl yng Nghymru sy’n gweithio ym maes rheoli tybaco.

Gallwch gael y newyddion diweddaraf am ein gwaith trwy:

Adroddiadau