Suzanne Cass

Prif Weithredwr

Daeth Suzanne atom ni o Hosbis George Thomas lle bu’n Bennaeth Cynhyrchu Incwm a Datblygiad ac yn gyfrifol am godi £1 miliwn o incwm yn ogystal â chyfathrebu mewnol ac allanol. Cyn hynny bu’n Gyfarwyddwr Marchnata a Chodi Arian yn St John Cymru. Ar ôl dechrau ei gyrfa fel Newyddiadurwr Darlledu i’r BBC, mae Suzanne wedi cael profiad o weithio mewn sefydliadau gofal iechyd yng Nghymru ac wedi llwyddo i lunio a gweithredu strategaethau codi arian i gefnogi gweithgareddau’r sefydliadau hynny.

Mae Suzanne yw’r Prif Weithredwr ac mae’n ymdrin â rhedeg y sefydliad o ddydd i ddydd yn ogystal â datblygiad strategol a chysylltu â rhanddeiliaid.

Adele Pember

Swyddog Marchnata a Dylunio Creadigol

Graddiodd Adele o Brifysgol Cymru, Casnewydd, yn 2012 gyda gradd 2:1 yn y Celfyddydau Perfformio. Yn y Brifysgol, bu Adele yn gweithio’n agos gyda’r adran marchnata am dair blynedd fel llysgennad myfyriwr a chynorthwyydd marchnata. Mae hefyd wedi teithio, gan addysgu cerddoriaeth, drama a chelf i bobl ifanc o gwmpas y byd, wedi astudio ym Mhrifysgol New Delhi ac wedi bod yn un o lysgenhadon y British Council.

Ymunodd Adele ag ASH Cymru fel Swyddog Ymgyrchoedd ac erbyn hyn hi yw’r Swyddog Marchnata a Dylunio Creadigol. Mae’n gweithio ar ein holl brosiectau marchnata, dylunio a brandio.

Emily Cole

Swyddog CC a Chyfathrebu Digidol

Mae Emily yn ymwneud â newyddiaduraeth ers iddi fod yn 14 oed, gan ddechrau fel ‘cyw’ newyddiadurwr i’r South Wales Echo. Yn ystod ei blynyddoedd yn yr ysgol enillodd wobrau ym maes newyddiaduraeth gan BBC Cymru a Sky. Cyn ymuno ag ASH Cymru, Emily oedd Golygydd Cynorthwyol thesprout.co.uk. Mae gan Emily radd BA (Anrh) mewn Newyddiaduraeth Ddarlledu o Brifysgol Morgannwg.

Mae Emily yn gyfrifol am gynnwys a rheolaeth sianelau digidol y sefydliad ac yn ymdrin â phob mater wasg a'r cyfryngau.

Matthew Harris

Swyddog Codi Arian a Chyfathrebu

Gadawodd Matthew Brifysgol De Cymru gyda gradd mewn Newyddiaduraeth Darlledu yn 2014. Yn ystod ei gyfnod yn y brifysgol bu’n gweithio gydag Overdrive UK, sianel campau moduro, gan helpu i greu a chyflwyno cynnwys ar sianel YouTube y cwmni. Symudodd Matthew i Made in Cardiff TV lle bu’n cyflwyno’r bwletin newyddion yn ogystal â golygu a chyflwyno pecynnau newyddion, gan gynnwys cynhyrchu a chyflwyno dwy sioe chwaraeon.

Mae Matthew yn ymuno â’r tîm fel y Swyddog Codi Arian a Chyfathrebu, i helpu i sicrhau cyllid yn y dyfodol ar gyfer prosiectau amrywiol ASH Cymru sy’n cael eu cyflawni i gymunedau ar draws Cymru.

Julie Edwards

Uwch Weinyddwr

Mae gan Julie brofiad amrywiol iawn sy’n cynnwys gweinyddu, ymchwilio a chodi arian. Treuliodd flynyddoedd lawer yn gweithio fel rheolwr datblygu yn y celfyddydau cyn symud i’r sector gwirfoddol.

Cyn dod atom ni, bu’n uwch weinyddwr i’r elusen cynorthwyo teuluoedd Home-Start, lle'r oedd hi’n gyfrifol am gynyddu adnoddau ariannol y sefydliad ac am reoli pob agwedd ar weithrediad y cynllun o ddydd i ddydd.

Mae Julie’n gyfrifol am reoli gweinyddiaeth y swyddfa, gan gynnwys cynorthwyo’r Prif Weithredwr a’r Bwrdd Ymddiriedolwyr.

Anna Pechocova

Graphic Design Assistant

Cafodd Anna radd mewn Graffeg Ryngweithiol o Goleg Vaclav Hollar ym Mhrâg. Parhaodd â’i hastudiaethau gyda chwrs blwyddyn mewn Dylunio Graffig (Atodol) ym Mhrifysgol Southampton Solent lle cafodd radd BA (Anrh.) 2:1. Yn ystod ei chyfnod yn y brifysgol, creodd ffilm animeiddiedig ar gyfer gŵyl iechyd meddwl a gwirfoddolodd gydag Undeb Myfyrwyr Solent i beintio ystafell synhwyraidd mewn canolfan gwasanaeth dydd i oedolion anabl yn Southampton.

Mae’n ymuno â’r Tîm Cyfathrebu trwy Wasanaeth Gwirfoddol Ewrop ac mae’n cynorthwyo gyda gwaith dylunio creadigol, cyfryngau cymdeithasol a marchnata.